Dokumenty

Regulamin parkingu strzeżonego
– PERI Parking w Pyrzowicach

§1

Właścicielem PERI Parking zwanym dalej „parkingiem” jest
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PERI” s.c.
Piotr Koczy, Elżbieta Koczy, ul. Wolności 18, 42-625 Pyrzowice,
NIP 645-10-02-234, REGON 272343083. Telefon parkingowy 668 44 99 88.
„Klient” – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z usług PHU PERI s.c.
„Pracownik” – osoba fizyczna zatrudniona przez PHU PERI s.c.
„Obsługa parkingu” – zespół pracowników

§2

PERI Parking jest parkingiem strzeżonym płatnym. Parking jest w pełni utwardzony, ogrodzony, oświetlony, ubezpieczony, monitorowany, strzeżony.

§3

Klient po wjeździe na parking zgadza się z niniejszym „Regulaminem” i zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych niżej postanowień.

§4

Na terenie parkingu założone zostały kamery przemysłowe działające również w nocy na podczerwień przez cały rok.

§5

Parking jest czynny cały rok, przyjazdy i wyjazdy obsługiwane są przez całą dobę.

§6

Parking jest ubezpieczony od wszelkiego rodzaju wandalizmu, kradzieży, wypadków na parkingu (wyłączając z tego szkody spowodowane warunkami atmosferycznymi).

§7

Właściciel parkingu oraz obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu, nie będące jego wyposażeniem oraz za wyposażenie samochodu nie będące wyposażeniem fabrycznym.

§8

Przed pozostawieniem pojazdu klient ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić:

 1. wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
 2. dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. antena, kołpaki, wycieraczki itp.)

§9

Wydany przez PHU PERI s.c. kwit parkingowy uprawnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego. Rachunku nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim. Oddanie auta odbywa się tylko i wyłącznie za okazaniem wyżej wymienionego pokwitowania.

§10

PHU PERI s.c. uznaje osobę przedkładającą wystawione pokwitowanie za upoważnioną do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu.

§11

W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu przez klienta obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd bez pokwitowania, pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.

§12

W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

§13

Wielkość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik niniejszego „Regulaminu”. PHU PERI s.c. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku.

§14

Cennik jest do wglądu u obsługi parkingu i jest wywieszony w widocznym miejscu na parkingu. Dostępny również na stronie internetowej www.periparking.pl

§15

Opłata za parkowanie jest pobierana przy wjeździe samochodu na parking lub na życzenie klienta przy wyjeździe.

§16

Opłata parkingowa obejmuje transfer na i z lotniska Katowice-Pyrzowice. Po odbiorze wszystkich bagaży należy zadzwonić pod nr parkingowy 668 44 99 88 i w ciągu 10 minut obsługa parkingu przyjedzie na nasze stanowisko nr 5 przed terminalem C (PRZYLOTY).

§17

Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. PHU PERI s.c. nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku, gdy pojazd nie został zamknięty.

§18

Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy są kontrolowane przez obsługę parkingu.

§19

Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) tj. z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość do 10 km/h.

§20

Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§21

Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu.

§22

Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.

§23

Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

§24

PHU PERI s.c. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.

§25

PHU PERI s.c. wystawia faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie. Faktura VAT może zostać przesłana na wskazany adres lub wypisana na miejscu po przylocie klienta.

§26

Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu strzeżonym regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u obsługi parkingu.

§27

Skargi i wnioski związane z korzystaniem parkingu należy zgłaszać na adres PHU PERI s.c.

§28

Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2018 roku.

§29

PHU PERI s.c. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w przedstawionym regulaminie.

Regulamin zakupu miejsc parkingowych on-line
„PERI Parkingu” przy lotnisku Katowice-Pyrzowice

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 1. POJĘCIA OGÓLNE

Regulamin – niniejszy regulamin „zakupu miejsc parkingowych on-line”;

Witryna” – strona WWW www.periparking.com/, poprzez którą możliwy jest zakup miejsc parkingowych;

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy, ul. Wolności 18, 42-625 Pyrzowice; NIP 645-10-02-234, REGON 272343083;

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.periparking.com/;

Strona płatności – strona WWW www.dotpay.pl/, Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Miejsce Parkingowe – miejsce parkingowe, miejsce pod wiatą bądź garaż jednostanowiskowy, w którym to Użytkownik może zostawić pojazd po wcześniejszym jego zakupie.

 1. ZASADY OGÓLNE
  • Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkownika Miejsca Parkingowego za pośrednictwem Witryny.
  • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Miejsca Parkingowego za pośrednictwem Witryny.
  • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu w trakcie zakupu i realizacji zamówienia na Miejsce Parkingowe.
  • Do korzystania z Witryny niezbędne jest połączenie do Internetu.
 2. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  • W celu prawidłowego korzystania z usługi, Użytkownik winien posiadać sprzęt komputerowy z aktualną przeglądarką Internetową, połączenie z siecią Internet, monitor, a także włączoną obsługę Cookies i Java Script.
  • Do zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługodawcę korzystania z usługi.
  • Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie, za pośrednictwem Witryny. Każdy Użytkownik przez dokonaniem rezerwacji winien się z nim zapoznać.
  • Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Witryny, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie.
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Miejsca Parkingowego następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny, zamówienia na Miejsce Parkingowe oraz dokonania za pośrednictwem Dotpay.pl zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.periparking.com/.
  • Użytkownik zobowiązany jest:
   • wpisać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon;
   • wpisać liczbę samochodów;
   • wpisać datę przyjazdu na parking oraz datę przylotu;
   • wybrać pożądane miejsce parkingowe.
  • Użytkownik ma prawo wyboru odpowiedniego Miejsca Parkingowego spośród niżej podanych:
   • Miejsca parkingowe – 100 miejsc o standardowych wymiarach (2,3 m x 5 m);
   • Garaże jednostanowiskowe – 5 garaży o wymiarach 2,5 m x 3 m x 6 m oraz 6 garaży o wymiarach 2,2 m x 3 m x 6 m;
   • Miejsca pod wiatą – 10 miejsc o wymiarach 2 m x 3 m x 6 m.
  • Sprzedawca zastrzega sobie techniczne ograniczenia dostarczania towarów/usług, z przyczyn niewynikających z działalności Sprzedawcy.
  • Dostarczanie Usługi ograniczone jest do form wskazanych w formularzu rezerwacyjnym.
  • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERI s.c. Piotr Koczy, Elżbieta Koczy ul. Wolności 18, 42-625 Pyrzowice. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji postoju na parkingu i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników.
 1. PŁATNOŚCI
  • Płatność za Miejsce Parkingowe zamówione za pośrednictwem Witryny możliwa będzie tylko i wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
  • Użytkownik ma możliwość zapłaty za zarezerwowane Miejsce Parkingowe tylko za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
  • Użytkownik winien uiścić płatność wynikającą z jednego zamówienia w całości, w kwocie wynikającej z formularza rejestracyjnego. Nie może on wykonywać płatności na raty, bądź oddzielnie za każde Miejsce Parkingowe.
  • Płatność powinna być dokonana zaraz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
  • Ceny dostępne na stronie Witryny są dla Użytkownika cenami wiążącymi.
 2. ODBIÓR
  • Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma potwierdzenie zakupu na adres e-mail, a także wiadomość zawierającą bilet na zakupione Miejsce Parkingowe.
  • Użytkownik winien jest skontrolować otrzymane na adres e-mail dane pod kątem ich zgodności z zamówieniem.
 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zakupione Miejsce Parkingowe, które nie zostanie wykorzystane w docelowym terminie nie podlega wymianie bądź zwrotowi.

  • Użytkownik ma prawo do zwrotu Miejsca Parkingowego w przypadku okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy bądź w terminie do 7 dniu od zakupu Miejsca Parkingowego bez podania powodu.
  • W przypadku zgłoszenia zwrotu Miejsca Parkingowego, Użytkownik otrzyma zwrot płatności w kasie Parkingu, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy.
 1. PROCEDURA REKLAMACJI
  • Wszelkie pytania, uwagi, reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Miejsc Parkingowych za jej pośrednictwem należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres dostępny na stronie Parkingu. Reklamacje mogą być przysyłane nie później niż w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez Użytkownika informacji o zaistniałym zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po tym terminie nie będzie uwzględniana, a tym samym nie wywoła skutków prawnych.
  • Reklamacja winna zawierać dane Użytkownika: imię, nazwisko i adres, dokładny opis sytuacji i wskazanie przyczyn reklamacji.
  • Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
  • Decyzja Sprzedawcy w podmiocie reklamacji jest wiążąca oraz ostateczna. Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji Sprzedawcy do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii całej korespondencji z Użytkownikiem.

Polityka prywatności strony www.periparking.com

Zobacz naszą politykę prywatności tutaj