Dokumenty

Regulamin parkingu
– PERI Parking w Pyrzowicach

 

§1

Właścicielem PERI Parking zwanym dalej „parkingiem” lub „PERI Parking” lub „PERI” jest PERI Parking Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyrzowicach (42-625) przy ul. Wolności 18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000797416, posiadająca nr NIP 6452561935, Regon 384008640, telefon parkingowy 668 44 99 88. Parking mieści się w Pyrzowicach, przy ul. Wolności 18, a także w każdym innym miejscu wskazanym Klientowi i obsługiwanym przez PERI Parking.
„Klient” – użytkownik (osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka posiadająca zdolność prawną) korzystająca z usług PERI Parking, zawierający umowę o miejsce parkingowe,
„Pracownik” – osoba fizyczna działająca na zlecenie i w imieniu PERI Parking,
„Obsługa parkingu” – zespół pracowników w ww. rozumieniu.

§2

PERI Parking jest parkingiem dozorowanym płatnym. Parking jest w pełni utwardzony, ogrodzony, oświetlony, ubezpieczony, monitorowany, dozorowany. Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy są kontrolowane przez obsługę parkingu. Parking jest czynny cały rok, przyjazdy i wyjazdy obsługiwane są przez całą dobę.

§3

Klient dokonując zakupu usługi za pośrednictwem strony internetowej www.periparking.com lub najpóźniej przy wjeździe na parking przy zawieraniu umowy w inny sposób zgadza się z niniejszym „Regulaminem”, z którym zobowiązany jest się zapoznać i przestrzegać, a którego zapisy stanowią integralną część umowy łączącej Strony, jak i akceptuje aktualnie obowiązujący w chwili zawierania umowy „Cennik”. Regulamin i cennik dostępne są u obsługi parkingu, jak i wywieszone w widocznym miejscu na parkingu, a nadto dostępne również na stronie internetowej www.periparking.com. W razie zawierania umowy w inny sposób niż za pośrednictwem ww. strony internetowej, poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu i odebraniu w wyniku powyższego kwitu parkingowego, Klient tym samym akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Cennika, w przeciwnym bowiem razie winien natychmiast wyjechać pojazdem z parkingu. W przypadku braku uprzedniej rezerwacji PERI Parking ma prawo odmówić zawarcia umowy z osobą zamierzającą skorzystać z parkingu.

§4

Na terenie parkingu założone zostały kamery przemysłowe działające również w nocy na podczerwień przez cały rok wraz z możliwością rejestracji obrazu. Przy wjeździe na parking dodatkowo wykonywane są zdjęcia dokumentujące stan zewnętrzny pojazdu. Pozyskane w ten sposób materiały wizyjne mogą zawierać numer rejestracyjny pojazdu oraz wizerunek osoby Klienta i osób mu towarzyszących, o czym informują tablice wyeksponowane na wjeździe na teren parkingu.

§5

PERI Parking jest ubezpieczony, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za szkody wyrządzone bez swojej winy, w szczególności przez innych Klientów parkingu, w wyniku warunków atmosferycznych, siły wyższej, aktów terroryzmu, działań wojennych, itp.

§6

PERI Parking nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome pozostawione wewnątrz pojazdu, nie będące jego wyposażeniem (w szczególności za bagaże, dokumenty, środki pieniężne) oraz za wyposażenie samochodu nie będące wyposażeniem fabrycznym (w szczególności bagażnik dachowy, CB, kołpaki, itp.). W razie stwierdzenia w czasie trwania umowy w pozostawionym i zamkniętym pojeździe organizmów żywych lub materiałów zagrażających bezpieczeństwu, Klient upoważnia PERI Parking do siłowego otwarcia pojazdu w zakresie niezbędnym do ich usunięcia, a następnie jego zabezpieczenia, za wynagrodzeniem zgodnym z Cennikiem.

§7

Przed pozostawieniem pojazdu na parkingu Klient ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić:
wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. dodatkowa antena, CB, bagażnik dachowy, kołpaki, itp.).
W razie stwierdzenia podczas oględzin uszkodzeń pojazdu lub dodatkowego wyposażenia zewnętrznego Klient i obsługa parkingu sporządzą stosowną adnotację pisemną. W razie odmowy podpisania adnotacji przez Klienta, PERI Parking ma prawo odstąpienia od umowy i zażądania natychmiastowego opuszczenia parkingu przez pojazd Klienta. W przypadku niedostosowania się do powyższego i pozostawienia pojazdu bezumownie na parkingu, mimo nie zawarcia umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności opłaty wynikającej z Cennika za wykupioną usługę, a PERI Parking jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za pojazd, gdyż nie świadczy wówczas usługi parkingowej, który został pozostawiony na ryzyko Klienta. Niezależnie od powyższego w żadnym przypadku PERI Parking nie przyjmuje na przechowanie kluczyków do pojazdu.

§8

Wydany Klientowi po wjeździe na parking przez PERI Parking kwit parkingowy uprawnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego. Kwitu parkingowego nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim. Wydanie zwrotne pojazdu odbywa się tylko i wyłącznie za okazaniem wyżej wymienionego kwitu parkingowego. Do odbioru pojazdu można upoważnić inną osobę pisemnie z podpisem złożonym w obecności Pracownika PERI Parking.

§9

PERI Parking uznaje osobę, która pozostawiła pojazd na parkingu i dysponuje wystawionym kwitem parkingowym za Klienta upoważnionego do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta lub autentyczności kwitu parkingowego, czy też okoliczności wejścia w jego posiadanie, PERI Parking jest uprawniony, lecz niezobowiązany, do zażądania przedstawienia dodatkowych dokumentów i sporządzenia z nich kopii, jak i podania przez Klienta dodatkowych danych osobowych, a w ostateczności wezwania Policji, pod rygorem zatrzymania pojazdu na parkingu w razie odmowy ich przedstawienia do czasu przyjazdu Policji.

§10

W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd może opuścić parking wyłącznie po okazaniu przez Klienta obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu, kluczyka oraz dowodu tożsamości. W razie powzięcia wątpliwości co do autentyczności ww. dokumentów lub legalności wejścia w ich lub kluczyka posiadanie odpowiednie zastosowanie ma § 9 zd. 2.
W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez Klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentu tożsamości, a w razie wątpliwości odpowiednie zastosowanie ma § 9 zd. 2.

§11

Wynikające z Cennika opłaty są pobierane za pośrednictwem strony internetowej www.periparking.com lub przy wjeździe pojazdu na parking, a wyjątkowo najpóźniej przy wyjeździe. Kary umowne wymagalne stają się i pobierane są przy wyjeździe pojazdu z parkingu. Opłata parkingowa obejmuje transfer na i z lotniska Katowice-Pyrzowice. Po odbiorze wszystkich bagaży należy zadzwonić pod nr parkingowy 668 44 99 88 i w ciągu 10 minut obsługa parkingu przyjedzie na nasze stanowisko nr 5 przed terminalem C (PRZYLOTY). Opłata nie obejmuje przepakowania, chyba że została wykupiona odrębna usługa w tym zakresie zgodnie z Cennikiem. W razie odmowy zapłaty najpóźniej przy wyjeździe z parkingu odpowiednie zastosowanie ma § 9 zd. 2.

§12

Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. W przypadku wywołania sygnału alarmowego w pojeździe w czasie trwania umowy Klient upoważnia PERI Parking do jego dezaktywacji w razie takiej możliwości technicznej bez uszkodzenia pojazdu, a w przeciwnym razie zwalnia PERI Parking z odpowiedzialności za rozładowanie akumulatora lub inne uszkodzenia pojazdu z ww. powodu.

§13

Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, tj. z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.zm.) oraz maksymalna prędkość do 10 km/h. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Parking nie jest dostępny dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, o wymiarach przekraczających 5 metrów długości oraz dla pojazdów typu camping, jak i jakichkolwiek przyczep czy naczep. Takie pojazdy nie zostaną wpuszczone na teren parkingu. Jeśli powyższe zostanie stwierdzone, mimo powyższego, dopiero po wjeździe na parking, Klient zostanie poproszony o jego natychmiastowe opuszczenie pojazdem. W przypadku niedostosowania się do powyższego i pozostawienia pojazdu bezumownie na parkingu, mimo nie zawarcia umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności opłaty wynikającej z Cennika za wykupioną usługę, a PERI Parking jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za pojazd, gdyż nie świadczy wówczas usługi parkingowej, który został pozostawiony na ryzyko Klienta. Niezależnie od powyższego PERI Parking jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu i pozostawienie go na koszt i ryzyko Klienta w miejscu publicznym ogólnodostępnym za zapłatą kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przewyższającej ją pełnej wysokości szkody. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu pod rygorem wezwania Policji.

§14

Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkody w stosunku do PERI Parking. Wyjazd z parkingu bez poczynionych pisemnych wspólnie adnotacji oznacza, iż Klient opuszcza parking bez zastrzeżeń co do usługi i bez powstania jakiejkolwiek szkody w pojeździe podczas trwania umowy. Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu zgłoszone przed jego opuszczeniem regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres, jak i numer polisy można uzyskać u obsługi parkingu.

§15

Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu, w szczególności za wyciek paliwa lub płynów eksploatacyjnych z pojazdu, a to pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych). Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przewyższającej ją pełnej wysokości szkody.

§16

PERI Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§17

PERI Parking wystawia faktury VAT za swoje usługi na żądanie Klienta. Faktura VAT może zostać przesłana na wskazany adres lub wystawiona na miejscu przy odbiorze pojazdu. W razie podania adresu e-mail Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT na ten adres w formie elektronicznej.

§18

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej tradycyjną pocztą na adres PERI Parking lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Odpowiedź do Klienta może zostać wystosowana przy użyciu takiego sposobu komunikacji, za pomocą którego została zgłoszona. Termin na rozpatrzenie reklamacji w przypadku Klientów będących konsumentami wynosi do 14 dni. PERI Parking nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporu w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym do ich rozpoznanie będzie właściwy rzeczowo albo Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach lub Sąd Okręgowy w Gliwicach.

§19

Przez zawarcie umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy i realizacji ewentualnych roszczeń PERI Parking, a także na ich publikację w razie zaległości z tytułu niniejszej umowy, rejestrację wizerunku, przetwarzania danych osobowych wynikających z udostępnionych PERI Parking dokumentów. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak podania wymaganych danych uniemożliwia zawarcia lub poprawne wykonanie umowy. Parking informuje Klienta zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), o administratorze danych oraz przysługujących prawach, źródle danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych, nieprzekazywaniu danych do państwa trzeciego, okresie przetwarzania, automatyzowaniu przetwarzania – szczegółowo w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§20

Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć umowy zawieranej przez PERI Parking i Klienta. Wszelkie indywidualne uzgodnienia odbiegające od treści niniejszego Regulaminu lub w nim nieprzewidziane wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. PERI Parking zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nastąpi przez udostępnienie zmienionych treści u obsługi parkingu, jak i ich wywieszenie w widocznym miejscu na parkingu, a nadto udostępnienie również na stronie internetowej www.periparking.com. Zmiana nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed ich publikacją.

Załącznik do Regulaminu (RODO)

Regulamin zakupu miejsc parkingowych on-line
„PERI Parkingu” przy lotnisku Katowice-Pyrzowice

 

POJĘCIA OGÓLNE

Regulamin – niniejszy regulamin „zakupu miejsc parkingowych on-line”;

Witryna – strona WWW www.periparking.com, poprzez którą możliwy jest zakup miejsc parkingowych;

Sprzedawca – PERI Parking Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyrzowicach (42-625) przy ul. Wolności 18, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000797416, posiadająca nr NIP 6452561935, Regon 384008640, telefon parkingowy 668 44 99 88;

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.periparking.com;

Strona płatności – strona WWW www.dotpay.pl, Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Miejsce Parkingowe – miejsce parkingowe, miejsce pod wiatą bądź garaż, w którym to Użytkownik może zostawić pojazd po wcześniejszym jego zakupie.

ZASADY OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkownika Miejsca Parkingowego i/lub usług dodatkowych za pośrednictwem Witryny.
 • Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie, za pośrednictwem Witryny. Każdy Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji winien się z nim zapoznać przed dokonaniem zakupu.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu w trakcie zakupu i realizacji zamówienia.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • W celu prawidłowego korzystania z usługi, Użytkownik winien posiadać sprzęt komputerowy z aktualną przeglądarką Internetową, połączenie z siecią Internet, monitor, a także włączoną obsługę Cookies i Java Script. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania informacji zbieranych podczas korzystania z Witryny znajdują się w dostępnej na niej polityce prywatności.
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Sprzedawca, w tym umożliwienia zawarcia umowy z Sprzedawcą, a Użytkownikiem jako Klientem za pomocą formularza zawartego w ww. Witrynie.
 • Witryna internetowa dostępna jest publicznie. Korzystanie z Witryny możliwe jest bez rejestracji, chyba że poszczególne funkcje serwisu tego wymagają.
 • Korzystanie z Witryny jest nieodpłatne. Odpłatność wiąże się dopiero z zakupem za pomocą formularza zawartego w ww. Witrynie.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Miejsca Parkingowego i/lub usług dodatkowych następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przyjęcia złożonego za pomocą Witryny zamówienia na Miejsce Parkingowe i po dokonaniu przez Użytkownika płatności na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.periparking.com.
 • Użytkownik zobowiązany jest:
  • wpisać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon;
  • wpisać ewentualne dane do wystawienia faktury, w tym numer NIP;
  • wpisać datę przyjazdu na parking oraz datę przylotu;
  • wybrać pożądane Miejsce Parkingowe spośród niżej podanych:
   • Miejsca standardowe, 
   • Miejsca w garażu, 
   • Miejsca pod wiatą.
 • Przy dokonywaniu zamówienia Użytkownik może dodatkowo wybrać usługi dodatkowe z dostępnych w ofercie.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia zamówienia z powodu faktycznego ograniczenia ilości Miejsc Parkingowych lub innych ograniczeń dostarczenia usługi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 • Dostarczanie Usługi ograniczone jest do form wskazanych w formularzu rezerwacyjnym.

PŁATNOŚCI

 • Płatność za Miejsce Parkingowe zamówione za pośrednictwem Witryny możliwa jest za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po wypełnieniu formularza zamówienia, lub gotówką w kasie parkingu.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl zgodnie z odrębnym regulaminem tego usługodawcy.
 • Użytkownik winien uiścić płatność wynikającą z jednego zamówienia w całości, w kwocie wynikającej z formularza zamówienia. Nie może on wykonywać płatności na raty bądź oddzielnie za każde Miejsce Parkingowe.
 • Ceny dostępne na stronie Witryny stanowią wyciąg z Cennika i są dla Użytkownika cenami wiążącymi.

ODBIÓR

 • Po dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzyma jego potwierdzenie na wskazany adres e-mail.
 • Użytkownik winien jest sprawdzić, czy otrzymane na adres e-mail potwierdzenie jest zgodne z zamówieniem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zakupione Miejsce Parkingowe, które nie zostanie wykorzystane w docelowym terminie nie podlega wymianie bądź zwrotowi, z następującymi wyjątkami:

 • Użytkownik ma prawo do odstąpienia Miejsca Parkingowego w przypadku okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy.
 • Użytkownik będący Konsumentem na prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia. Jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik rozpoczął korzystanie z zakupionego Miejsca Parkingowego będzie zobowiązany do pokrycia ceny usługi proporcjonalnie za wykorzystany okres. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku zgłoszenia zwrotu Miejsca Parkingowego lub odstąpienia od umowy, Użytkownik otrzyma zwrot płatności:

 • w kasie Parkingu – w przypadku uprzedniej zapłaty gotówką w terminie niezwłocznym,
 • na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata – w przypadku płatności za pomocą Strony Płatności za pośrednictwem Dotpay.pl w terminie zgodnym z odrębnym regulaminem tego usługodawcy.

PROCEDURA REKLAMACJI

 • Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej tradycyjną pocztą na adres PERI Parking lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Odpowiedź do Klienta może zostać wystosowana przy użyciu takiego sposobu komunikacji, za pomocą którego została zgłoszona.
 • Termin na rozpatrzenie reklamacji w przypadku Klientów będących konsumentami wynosi do 14 dni. PERI Parking nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporu w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym do ich rozpoznanie będzie właściwy rzeczowo albo Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach lub Sąd Okręgowy w Gliwicach.

DANE OSOBOWE

Przez zawarcie umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy i realizacji ewentualnych roszczeń PERI Parking. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak podania wymaganych danych uniemożliwia zawarcie umowy. Parking informuje Klienta zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), o administratorze danych oraz przysługujących prawach, źródle danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych, nieprzekazywaniu danych do państwa trzeciego, okresie przetwarzania, automatyzowaniu przetwarzania – szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz polityce prywatności na stronie internetowej www.periparking.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami do niego w postaci Wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, szczegółowych informacji o prawie odstąpienia dla umowy i Klauzuli Informacyjnej (RODO) stanowią integralną cześć umowy. Wszelkie indywidulane uzgodnienia odbiegające od treści niniejszego Regulaminu lub w nim nieprzewidziane wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
PERI Parking zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu i/lub załączników do niego. Zmiana nastąpi przez udostępnienie zmienionych treści na stronie internetowej www.periparking.com. Zmiana nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed ich publikacją.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK Nr 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 3 KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Polityka prywatności strony www.periparking.com

Zobacz naszą politykę prywatności tutaj